FINSAM Landskrona – Svalöv

Kartläggning och behovsanalys – P&P agerar processtöd för framtagning av förbundets årliga kartläggning och behovsanalys. Denna skapar ett underlag för prioritering av kommande års inriktning inom ramen för Samordningsförbundet i Landskrona – Svalöv. P&P gör behovsinventeringen genom sammanställning och analys av kvantitativ data samt kvalitativa intervjuer. 2022 + 2023

Samordningsförbundet Helsingborg

Uppföljning och utvärdering av Process SYNERGI.
Samverkansprocess mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården.
Process Synergi ska underlätta parternas samverkan kring gemensamma kunder och öka samarbetet så de inblandade parterna förstår varandras uppdrag bättre.

2021 – 2022.

FINSAM NNV Skåne

Behovskartläggning – P&P agerar processtöd för att skapa ett underlag för planering av gemensamma insatser/aktiviteter inom ramen för FINSAM NNV Skåne. P&P gör behovsinventeringen genom sammanställning och analys av kvantitativ data samt kvalitativa insamlingsmetoder så som workshops, intervjuer och fokusgrupper. 2021

Ängelholms kommun

En väg in – P&P agerar processtöd till Ängelholms kommun. Målet med processen är att skapa en plattform (lokal) för samverkan mellan kommunen, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Viss samverkan finns redan idag och denna ska vi bygga vidare på. Processen ska ta fram formerna för hur samverkan kan bli ännu bättre, tydligare och mer gynnsam för samtliga parter samt för medborgarna.
2021 – 2022.

Landskrona stad

P&P är upphandlade som processtöd, administrativt stöd och för utvärdering av ESF-projekten Digips- Digital självförsörjning och DigiPersonal – Digital kompetensförsörjning. Projekten är samverkansprojekt mellan kommunerna i Skåne nordväst och syftar bland annat till att rusta och utveckla digital kompetens hos personal och deltagare.

2020 – pågående.

Örkelljunga kommun

P&P var processtöd samt administrativt stöd i kommunens ESF-projekt Access. Utöver det hade vi utvärderingsuppdraget för projektet. Projektet syftade till att stötta personer med upplevd, eller dokumenterad, ohälsa att uppnå självförsörjning.

2019 – 2021.

FINSAM NNV Skåne

Uppföljning och utvärdering av sex parallella processer inom förbundet. Processerna vänder sig till unga med psykisk ohälsa samt till utrikes födda kvinnor och män, som utifrån lokalanpassade arbetsmetoder ska närma sig, och träda in på arbetsmarknaden. Processerna genomförs i Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun.

2019 – pågående.