Projekt och uppdrag i urval

FINSAM NNV Skåne

Behovskartläggning – P&P agerar processtöd för att skapa ett underlag för planering av gemensamma insatser/aktiviteter inom ramen för FINSAM NNV Skåne. P&P gör behovsinventeringen genom sammanställning och analys av kvantitativ data samt kvalitativa insamlingsmetoder så som workshops, intervjuer och fokusgrupper. 2021 – pågående.

Ängelholms kommun

En väg in – P&P agerar processtöd till Ängelholms kommun. Målet med processen är att skapa en plattform (lokal) för samverkan mellan kommunen, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Viss samverkan finns redan idag och denna ska vi bygga vidare på. Processen ska ta fram formerna för hur samverkan kan bli ännu bättre, tydligare och mer gynnsam för samtliga parter samt för medborgarna.
2021 – pågående.

Landskrona stad

P&P är upphandlade som processtöd, administrativt stöd och för utvärdering av ESF-projekt Digital självförsörjning. Projektet är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i Skåne nordväst och syftar bland annat till att rusta och utveckla digital kompetens hos projektets personal och deltagare.

2020 – pågående.

Ansökningar extern finansiering

Idéutveckling, projektutveckling och framtagande av ansökningar för extern finansiering via exempelvis Europeiska Socialfonden (ESF) och Arvsfonden.

Örkelljunga kommun

P&P är processtöd samt administrativt stöd i kommunens ESF-projekt Access. Utöver det har vi även fått utvärderingsuppdraget för projektet. Projektet syftar till att stötta personer med upplevd, eller dokumenterad, ohälsa att uppnå självförsörjning.

2019 – pågående.

Ängelholms kommun

P&P agerar processtöd och administrativt stöd i ESF-projektet StepIN. P&P är även med i den transnationella samverkan inom projektet i form av planerande och genomförande av en studieresa.

2020 – pågående.

Örkelljunga kommun

P&P är konsultstöd i framtagande och genomförande av en chefsutvecklingsplan för chefer inom socialförvaltningen i Örkelljunga kommun. Planen ska kunna fortlöpa från år till år och det ska även tas fram ett introduktionsmaterial för nya chefer i förvaltningen.

2020 – pågående.

FINSAM Nord-nordväst Skåne

Uppföljning och utvärdering av sex parallella processer inom förbundet. Processerna vänder sig till unga med psykisk ohälsa samt till utrikes födda kvinnor och män, som utifrån lokalanpassade arbetsmetoder ska närma sig, och träda in på arbetsmarknaden. Processerna genomförs i Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun.

2019 – pågående.

DUA Unga Örkelljunga

Lednings och processtöd samt utveckling kopplat till DUA unga och DUA nyanlända i kommunen.

2016 – pågående.

Pumphuset

Arbetsmarknadsprojekt för validering av utrikesfödda hantverkares kompetenser 2005

Studieresa Nederländerna

Koordineringen och samordning av studieresa till Amsterdam och Haag för projektet Wihtin Kompetens.

Höganäsmodellen

Kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan 8 kommuner för att stödja lärandet mellan arbetsmarknadsenheter.

Kyrkbackens hamn

Omvärldsbevakning finansieringsmöjligheter samt ansökan om finansiering för Landskrona stad m.fl.

Startelvan

Ansökningsförfarande samt deltagande som projektmedarbetare och processtöd i genomförandet.

Kompetens-försörjning

Kompetensutvecklingsprojekt PO1 – förstudie, kompetensförsörjningsanalyser på företag i Mora, Orsa och Älvdalen.

HUBS

Ansökan och genomförande av Interreg projekt Sverige – Damnark med fokus på turismnäring.

Passa in

Att utveckla arbetsgivarens förmåga att rekrytera medarbetare med potential att lyckas långsiktigt.

Prio1

Ansökan samt deltagande i genomförandefasen som processtöd kopplat till såväl administration som projektledning.

KompetensArenan

Ansökan ESF PO1 – kompetensutveckling av medlemsföretagen i Företagsarenan Landskrona

Praktisk projektledning

Genomförande av utbildningar inom praktisk projektledning för medlemsföretagen i Företagsarenan Landskrona

Landora IF

Ansökan till Allmänna Arvsfonden avseende lokalbidrag för ombyggnation av klubbstuga

Tillväxtföretag

Analys av 50 företags interna och externa utmaningar för hållbar tillväxt på uppdrag av Tillväxtverket

Ansökan Åstorp kommun

Koordinering och sammanställning av ansökan till Vinnova tillsammans med Halmstad Högskola.

Nätverket AMEiS

Samordnings av arbetsmarknadsnätverket AMEiS (11 kommuner i Familjen Helsingborg) 2011-2017

Landskrona Energi

Stöd och processledning i arbetet med att GDPR-säkra verksamheten